Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Maaseuduntulevaisuus, 31.märts 2014

BRÜSSEL (MT)

 

Neljandik ELi kodanikest peab põllumajandustoetusi liiga madalaks.

Esmaspäeval 10. märtsil, avaldatud eurobaromeetri uuringu põhjal soovitakse enim toetusi tõsta Lätis, Rumeenias ja Hispaanias, kus peaaegu iga teine elanik peab ELi toetuste praegust taset liiga madalaks.

45 protsenti ELi kodanikest peab põllumajandustoetuste taset sobivaks ja 13 protsenti liiga kõrgeks.

Soomlased suhtuvad toetustesse pisut kriitilisemalt kui ELi kodanikud keskmiselt.

15 protsenti soomlastest peavad toetusi liiga kõrgeks, 56 protsenti sobivaks ja 19 protsenti liiga madalaks.

Kõige negatiivsemalt suhtutakse põllumajandustoetustesse Taanis, Hollandis ja Rootsis.

 

 

 

Neljandik ELi kodanikest tõstaks põllumajandustoetusi

BRÜSSEL (MT)

 

Neljandik ELi kodanikest peab põllumajandustoetusi liiga madalaks.

Esmaspäeval 10. märtsil, avaldatud eurobaromeetri uuringu põhjal soovitakse enim toetusi tõsta Lätis, Rumeenias ja Hispaanias, kus peaaegu iga teine elanik peab ELi toetuste praegust taset liiga madalaks.

45 protsenti ELi kodanikest peab põllumajandustoetuste taset sobivaks ja 13 protsenti liiga kõrgeks.

Soomlased suhtuvad toetustesse pisut kriitilisemalt kui ELi kodanikud keskmiselt.

15 protsenti soomlastest peavad toetusi liiga kõrgeks, 56 protsenti sobivaks ja 19 protsenti liiga madalaks.

Kõige negatiivsemalt suhtutakse põllumajandustoetustesse Taanis, Hollandis ja Rootsis.

 

Rohestamisel rahva toetus

Küsitluse kohaselt toetab 91 protsenti ELi kodanikest nn rohestamist ehk põllumajandustoetuste ühendamist kohustuslike keskkonnakaitseliste meetmetega.

Soomes toetab põllumajanduse keskkonnatingimusi 95 protsenti elanikkonnast. Kõige vähem pooldavad rohestamist horvaadid, hollandlased ja eestlased.

ELi kodanikud peavad põllumajandust ja maapiirkondi tuleviku seisukohast üha tähtsamaks. Pisut üle poole eurooplastest peab maapiirkonda ja põllumajandust tulevikus väga oluliseks.

Eurooplaste jaoks on oluline ka teave toodete päritoluriigi kohta. Pisut üle poole ELi kodanikest on valmis maksma pisut rohkem selliste piima- ja lihatoodete eest, millel on päritolumaa märge.

 

Teadlikkus üldise põllumajanduspoliitika suhtes paranenud

Teadlikkus ELi põllumajanduspoliitikast on eelmise 2009. aastal läbi viidud küsitlusega võrreldes kasvanud.

Hetkel ütleb 64 protsenti eurooplastest, et on ELi põllumajanduspoliitikast midagi kuulnud, viis aastat tagasi väitis seda vaid 41 protsenti.

Soomlastest väidab 78 protsenti, et nad on kunagi midagi kuulunud ELi põllumajandustoetustest. 11 protsenti elanikest arvab end tundvat ka ühtse põllumajanduspoliitika üksikasju.

Kõige paremini tunnevad ELi põllumajanduspoliitikat leedulased, taanlased ja rootslased.

Brittidest ja itaallastest omakorda ei ole pooled ELi põllumajandustoetustest midagi kuulnud.

ELi komisjoni tellitud uuringu viis läbi TNS Opinion. Selle käigus küsitleti eelmise aasta novembris ja detsembris peaaegu 28 000 ELi kodanikku.

NIKLAS HOLMBERG

 

ELi kodanike arvamused põllumajandustoetuste suuruse kohta