Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Tulundusühistu Epiko

TÜ EPIKO on üle-vabariigiline kahetasandiline ühistu, mille juriidilisteks liikmeteks on piirkondlikud (regionaalsed) ühistud ja ettevõtted. EPIKO TÜ liikmete liikmeteks on piimatootjad-farmerid. TÜ EPIKO eesmärkideks on piimatootjate majandustegevuse toetamine ühistegevuse ja teenuste osutamise kaudu. Põhiliseks tegevuseks on tootjatelt toorpiima kokkuostu ja edasimüügi vahendamine. Ühismüügi tulemusel tekkiv mastaabiefekt võimaldab põllumeestel saavutada tugevamat positsiooni hinna-läbirääkimistel, müügimahu kasv tagab nii piimatootjale kui ka tööstustele stabiilsuse arengu võimaluse. TÜ EPIKO on saavutanud ühistöös head tulemused, tagatud on liikmete võrdne kohtlemine ja nende (majandus)huvide kaitse.

Alates asutamisest kuulus TÜ EPIKOsse 11 juriidilist liiget, sh 6 piirkondlikku piimaühistut, 1 mittetulundusühistu, 3 aktsiaseltsi ja 1 osaühing. 2012. a lõpul toimusid liikmeskonnas muutused ja 1. jaanuari 2013.a. seisuga on tulundusühistu liikmeteks Eestimaa Piimatootjate Ühistu (juhatuse liige Märt Riisenberg), TÜ Rakvere Piimaühistu (juhatuse liige Mika Petri Vehmanen), MTÜ Ühispiim (juhatuse liige Mart Lees) ja AS Metsaküla Piim (juhatuse liige Jaan Metsamaa), Saaremaa Piimaühistu (juhatuse liige Paul Alas). Alates 2016.a. on Saaremaa PÜ asemel TÜ EPIKO liikmeks FIE Tõnu Luur.

Ühise lepingu alusel läbi TÜ EPIKO turustavad piima 5 ühistut ja tootjat(gruppi): Eestimaa Piimatootjate Ühistu (juhatuse liige Märt Riisenberg), TÜ Rakvere Piimaühistu (juhatuse liige Mika Petri Vehmanen), OÜ Lemar-LM (juhatuse liige Mart Lees) ja AS Metsaküla Piim (juhatuse liige Jaan Metsamaa) ning Arude Talu (FIE Tõnu Luur). 2015.a. varus TÜ EPIKO oma liikmetelt piima ja müüs edasi tööstustele  kokku 86.7 tuh tonni ehk keskmiselt 238 t päevas.

TÜ Põhilised partneriteks piima-ostjateks on ELPA OÜ, FARMI Piimatööstus AS, ESTOVER OÜ.

Lisaks toorpiima varumisele ja edasimüügile toimub ka sisendite ost (söödad, valgulisandid) oma liikmetele. Lisaks pakub TÜ EPIKO oma liikmeile lühiajalist laenu kevadtöödeks, mis garanteeritakse solidaarselt. Samuti on ühistu turustanud koostöös TERE ASga brändi EESTI PIIM all joogipiima, initseerinud piimakampaania AUS PIIM, samuti organiseerimud koostööprojekti Farmi Piimatööstus ASga joogipiima turustamiseks tähistusega "Eestis toodetud Piim".

TÜ EPIKO on taganud kõigile liikmeile võrdse kohtlemise – kõik liikmed saavad vastavalt piima kvaliteedile ühesugust hinda.

Ühistegelik koostöövorm on võimalus igal üksiktootjal paremini hakkama saada. Ühistegevus on aidanud kaasa piima kokkuostuhindade ühtlustumisele võrreldes EL keskmisega.

TÜ EPIKO esindab ja arendab mudelit, mis koondab esmatasandi tootjaid läbi nende piirkondlike ühistute/ühenduste, on jõudsalt arenenud ning taganud liikmetele piisava turvalisuse oma tegevuse arendamiseks.

Üllas Hunt
Juhatuse liige
TÜ EPIKO