Tulundusühistu EPIKO tunnustatud tootjarühma äriplaani tegevuste elluviimist on toetatud PRIA poolt MAK meetme 9.1 tootjarühma loomise ja arendamise toetuse raames. Äriplaani tegevused ja investeeringud on teostatud aastatel 2015-2020.                                                                                                                                                                                                                       

Tunnustatud tootjarühma toetuse kasutamise põhieesmärgiks on oma liikmete poolt toodetava toorpiima ühine turustamine ning ühistulise piimatöötlemise arendamine ning edendamine Eestis.  Tegevuste elluviimise tulemusena on oluliselt suurenenud piima varumise maht nii liikme kohta kui ka tervikuna TÜ EPIKOs, mis on võimaldanud tänu mahuefektile parandada tootjate majanduslikku positsiooni toormeturul. Kõrvuti mahuefekti saavutamisega on kesksel kohal olnud tegevused ühistulise suurpiimatööstuse rajamiseks, mis lõppkokkuvõttes kindlustaks tootjaile stabiilsema majandamise keskkonna ning ka konkurentsivõimelisemad hinnad toorpiima eest.  Läbi on viidud koolitusi ühistu juhtidele ja liikmetele, korraldatud on õppereise, aidatud kaasa  tootmissisendite ühise hankimise korraldamisele,  ellu on viidud laiapõhjalise koostöö arendamiseks vajalikke tegevusi, sh ühise toote ja kaubamärgi arendamine,  põllumajanduse-piimatootmise populariseerimine. Lisaks loe ühistu ülevaatest Tulundusühistu EPIKO .                                                                                                                                                                                                                ________________________________________________________________________________________________________

 

Leo Bertozzi 3. september 2014 

 

USA Põllumajandusministeerium (USDA) kuulutas ametlikult välja vastuvõtu uude piimatööstuse turukaitseprogrammi (Market Protection Programme - MPP). Tegemist on vabatahtliku programmiga, mis tagab rahalise abi talupidajatele juhul, kui piima hinna ja söödakulude vahe langeb kindlaks määratud tasemest madalamale. Registreerimine perioodiks 2014-2015 algab 2. septembril ja lõpeb 28. novembril. Osalevad talupidajad peavad jääma programmi kuni 2018. aasta lõpuni, tasuma igal aastal vähemalt $100 suurust osalemistasu ning kindlustama oma marginaali libiseval skaalal, määrates kord aastas kindlaks nii programmiga kaetava piimakoguse (alates 25% kuni 90% toodangust) ning kaitstava marginaali taseme.

 

Loe kogu teksti